FTM Forum

Full Version: World Darts Championship Spel (min. 1.500 euro aan prijzen)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Het World Darts Championship Spel 2017 zal gaan starten op donderdag 15 december 2016 om 20:15 uur.

Je krijgt 100 miljoen euro budget om 12 darters te kiezen, waarvan jij denkt dat ze de meeste punten gaan halen in het World Darts Championship Spel 2017.

Het spel kost 7,00 euro per team en we starten met minimaal 1.500,00 euro aan prijzen. De eerste prijs zal 200,00 euro zijn (40 AK prijzen).

Ten slotte is er 55,00 euro gereserveerd voor de beste subleagues (25, 15, 10, 5 euro) waarmee je samen met vrienden, kennissen, familie en collega's een leuke extra prijs kunt winnen.

1 Gerwen, Michael van 30 mln.
2 Anderson, Gary 22.5 mln.
3 Wright, Peter 18.4 mln.
4 Taylor, Phil 16.3 mln.
5 Wade, James 14.2 mln.
6 Lewis, Adrian 12.9 mln.
7 Chisnall, Dave 12.1 mln.
8 Suljovic, Mensur 10.4 mln.
9 Barneveld, Raymond van 9.8 mln.
10 Huybrechts, Kim 8.5 mln.
11 Klaasen, Jelle 8.1 mln.
12 Smith, Michael 6.7 mln.
13 Pas, Benito van de 6.6 mln.
14 Thornton, Robert 5.8 mln.
15 White, Ian 5.5 mln.
16 Price, Gerwyn 5.3 mln.
17 Whitlock, Simon 5.2 mln.
18 Norris, Alan 5 mln.
19 Gurney, Daryl 4.9 mln.
20 Jenkins, Terry 4.5 mln.
21 Bunting, Stephen 4.4 mln.
22 King, Mervyn 4.2 mln.
23 Cadby, Corey 4 mln.
24 Webster, Mark 3.9 mln.
25 Cullen, Joe 3.7 mln.
26 Voort, Vincent van der 3.6 mln.
27 Webster, Darren 3.5 mln.
28 Kist, Christian 3.4 mln.
29 West, Steve 3.3 mln.
30 Caven, Jamie 3.2 mln.
31 Reyes, Cristo 3.2 mln.
32 Beaton, Steve 3.1 mln.
33 Dobey, Chris 3 mln.
34 Wilson, James 3 mln.
35 Dolan, Brendan 2.9 mln.
36 Petersen, Devon 2.9 mln.
37 Evans, Ricky 2.8 mln.
38 Green, Robbie 2.8 mln.
39 Lewis, Jamie 2.7 mln.
40 Pipe, Justin 2.7 mln.
41 Henderson, John 2.6 mln.
42 Painter, Kevin 2.6 mln.
43 Hopp, Max 2.5 mln.
44 Payne, Josh 2.5 mln.
45 Gilding, Andrew 2.4 mln.
46 Murnan, Joe 2.4 mln.
47 Meulenkamp, Ron 2.3 mln.
48 Bergh, Dimitri Van den 2.2 mln.
49 Graaf, Jeffrey de 2.1 mln.
50 Simm, Kevin 2.1 mln.
51 Clayton, Jonny 2 mln.
52 McGowan, Mick 2 mln.
53 Rodriguez, Rowby-John 1.9 mln.
54 Wattimena, Jermaine 1.9 mln.
55 Huybrechts, Ronny 1.8 mln.
56 Horvat, Dragutin 1.7 mln.
57 Frost, Mark 1.6 mln.
58 Caris, Magnus 1.5 mln.
59 Stevenson, Simon 1.5 mln.
60 Bowles, John 1.4 mln.
61 Hendriks, Jerry 1.3 mln.
62 Michael, John 1.2 mln.
63 Koltsov, Boris 1.1 mln.
64 Lerchbacher, Zoran 1.1 mln.
65 Chino, Masumi 1 mln.
66 Parry, Warren 1 mln.
67 Platt, David 1 mln.
68 Shah, Tengku 1 mln.
69 Snook, Ross 1 mln.
70 Sun, Qiang 1 mln.
71 Ulang, Gilbert 1 mln.
72 Viljanen, Kim 1 mln.

[Image: PDCWorldDartsChampionshipBanner2017.jpg]