FTM Forum

Full Version: bug bij een subleague
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
hi Mac,

Ik heb gemerkt dat als ik bij meest gekozen : https://www.fantasytennismanager.nl/ftm/chosen.php

als ik daar de subleague :
FTM 2018 (no password needed)


selecteer, dan blijft de volgorde van de tennissers zoals hij was bij de laatste keuze van subleague die ik had gemaakt en er komen geen getallen achter de namen te staan.
Kun je daar eens naar kijken?

gr P
fixed